Pidato Bahasa Jawa

Temanya hari kemerdekaan

Assalamualaikum WR.WB
         Bapak kudus ingkang satuhu kinabektan. Bapak ketua RW 2  ingkang satuhu kinurmatan. Bapak-bapak ibu-ibu warga RW 2 dusun Nagasari ingkang bagya mulya. Mboten kesupen kanca-kanca remaja RW 2 ingkang kula tresnani
        Mangga langkung rumiyin kita sesarengan ngonjukaken raos syukur dhumateng gusti ingkang maha Agung saenggo kita saged kempal pinanggih in panggenan ngriki kangge nderek pangetan ‘Hari Kemerdekaan’.
         Para rawuh sedaya ingkang satuhu kinurmatan.
         Dinten menika tanggal 17 Agustus sampun kita sepakati sesarengan dados dinten kemerdekaan Republik Indonesia. kita sedaya bangsa Indonesia tentu tyaksih eling perjuangan para pahlawan kita rikala angngrebut kemerdekaan saking negari sanes. Perjuangan para pahlawan-pahlawan menika ageng sanget jasane.
         Masyarakat Indonesia kedahipuun saged angngregani jasanipun para pahlawan, ananging ingkanh aluwih penting malih inggih saged ngisi kemerdekaan ingkang bidang pembangunan. Angisi kemerdekaan menika saged kalih ngisi kegiatan ingkang cocok kaliyan bidangipun piyambak-piyambak kangge nuju cita-cita kemerdekaan, supados saged ndamel masyarakat adil lan makmur.
          Mangga kita terusaken semangat para pahlawan kita ing bidang pembangunan! Sepindah malih mangga pangetan kemerdekaan menika kita isi kangge ningkatake semangat perjuangan pahlawan kita samangat peerjuangan ingkang kedah kita wujudaken. Semangat perjuangan kangge ngisi kemerdekaan.
           Namung semanten ingkang saged kula aturaken ing ngarsa panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging pangaksami manawi kathah tetembungan kula ingkang mboten mranani penggalihipun para rawuh sedaya.
            Wassalamu’alaikum WR.WB

Komentar